Regulamin

Aktualny REGULAMIN
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 (PDF 131KB)
OŚWIADCZENIE RODZICA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA WYDARZENIA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 (PDF-132KB)
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH W INSTYTUCJI FILMOWEJ SILESIA FILM (PDF-369KB)

                                                                                     REGULAMIN

                                                                              świadczenia usług przez Kina Instytucji Filmowej “Silesia–Film”

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Kina

Instytucji Filmowej “Silesia –Film”.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.

Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów.

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. “Organizator” – Instytucja Filmowa “Silesia–Film” z siedzibą w Katowicach przy ul. Górniczej 5

(www.silesiafilm.com.pl, tel. 32 206 88 61 – 63)

 1. “Kino” – sala kinowa oraz każde inne pomieszczenie będące własnością Organizatora,

wykorzystywane na potrzeby wydarzeń kulturalnych,

 1. “Seans” – pokaz filmowy odbywający się w Kinie.
 2. “Wydarzenie kulturalne” – spektakl teatralny, koncert, transmisja satelitarna, warsztaty,

spotkanie autorskie oraz inne zdarzenia o charakterze kulturalnym,

 1. “Bilet” – dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu

kulturalnym, objętym repertuarem Kina,

 1. “Karnet” – dokument upoważniający do uczestnictwa w cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych w danej jednostce czasu lub pod jedną nazwą zbiorczą (np. festiwale, przeglądy itd.),
 2. “Widz” – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego.

2. Wejście do Kina możliwe jest za okazaniem ważnego biletu lub karnetu.

3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. W przypadku grup zorganizowanych, odpowiedzialność za dzieci uczestniczące w seansie lub wydarzeniu organizowanym na terenie kina, przez cały czas pozostawania ich na terenie kina, spoczywa na opiekunie grupy.

5. Podczas seansu lub wydarzenia kulturalnego zabrania się:

 1. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
 2. korzystania z telefonów komórkowych,
 3. wnoszenia napojów alkoholowych lub artykułów spożywczych nabytych poza obiektem Kina.

6. Podczas seansu zabrania się głośnego zachowania, zakłócającego odbiór wyświetlanego filmu.

7. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów.

8. Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu będącego jego własnością.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

11. Rezerwacji miejsc na :

 1. seans można dokonywać telefonicznie, przez internetowy system kasowy lub w kasie Kina do 2 godzin przed rozpoczęciem danego seansu,
 2. wydarzenie kulturalne można dokonać telefonicznie, przez internetowy system kasowy lub w kasie w terminie ustalonym przez kino.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonywania rezerwacji przy wybranych wydarzeniach kulturalnych.

12. Rezerwację na dany seans lub wydarzenie kulturalne można unieważnić telefonicznie, mailowo lub w kasie Kina podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została dokonana rezerwacja.

13. Kasa Kina otwierana jest na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem lub wydarzeniem kulturalnym, a zamykana 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub wydarzenia kulturalnego przewidzianego w danym dniu.

BILETY

14. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty.

15. Bilet zbiorowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej z opiekunem grupy liczącej minimum 15 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

16. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupy biletu ulgowego lub zbiorowego.

17. Bilet zarezerwowany:

 1. na seans należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego seansu,
 2. na wydarzenie kulturalne należy odebrać w terminie ustalonym przez kino.

W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

18. Zwrot biletu na seans możliwy jest nie później niż 10 minut po jego rozpoczęciu, a ponadto w sytuacji, kiedy z przyczyn leżących po stronie Organizatora nastąpiło przerwanie seansu na czas dłuższy niż 10 minut.

19. Bilet na wydarzenie kulturalne nie podlega zwrotowi z wyjątkiem odwołania wydarzeni z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Jeśli Organizator wskazał nowy termin danego wydarzenia kulturalnego, możliwe jest wykorzystanie biletu w tymże terminie.

20. Zwrot biletu zakupionego w kasie kina w sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu. Zwrot biletu zakupionego droga elektroniczną możliwy jest po okazaniu biletu.

21. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.

22. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu na seans lub wydarzenie kulturalne:

 1. osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
 2. osobie nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
 3. w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.

KARNETY

23. Ceny karnetów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych.

24. Zwrot karnetu nastąpić może najpóźniej na 1 godzinę przez rozpoczęciem pierwszego seansu lub wydarzenia kulturalnego objętego danym karnetem.

25. Dopuszcza się możliwość zwrotu należności za karnet w wysokości proporcjonalnej do jego niewykorzystanej części tylko w przypadku niemożności pełnego wykorzystania oferty objętej tym karnetem z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

SZATNIA

26. W kinach prowadzących szatnię jest ona bezpłatna dla klientów z ważnym biletem lub karnetem.

27. Kino nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przekazanej odzieży przedmioty, pieniądze itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020 roku.

29. Regulamin obowiązuje w niniejszych kinach Organizatora:

“Bałtyk”, ul. Londzina 13, Racibórz, www.kinobaltyk.pl, tel. 32 415 20 33

“Janosik”, ul. Sobieskiego 1, Żywiec, www.kinojanosik.pl, tel. 33 861 20 03

“Kosmos”, ul. Sokolska 66, Katowice, www.kosmos.katowice.pl, tel. 32 351 12 20

“Rialto”, ul. Św. Jana 24, Katowice, www.rialto.katowice.pl, 32 251 04 31

“Światowid”, ul. 3 Maja 7, Katowice, www.swiatowid.katowice.pl, tel. 32 258 74 32

ZARZĄDZENIE nr 16/2020

Dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

Z dnia 12 czerwca 2020

w sprawie

wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w kinach Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na czas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2 wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wydanego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374)

oraz 

wytycznymi dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony na czas pandemii a zapisy zarządzenia nr 15/2015 z dnia 27.05.2015r. obowiązują w dalszym ciągu jeśli ich treść nie jest sprzeczna z przedmiotowym zarządzeniem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2020r. do odwołania.

1. Ustala się procedury obowiązujące w kinach Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach w okresie epidemii SARS-CoV-2.

2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty:

a. Kinoteatru Rialto w Katowicach,

b. Kina Kosmos w Katowicach,

c. Kina Światowid w Katowicach,

d. Kina Bałtyk w Raciborzu,

e. Kina Janosik w Żywcu,

zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.

3. Ograniczeniu ulega czas otwarcia kin. Liczba odbiorców oferty kinowej określona jest indywidualnie dla każdego kina oraz sali kinowej, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego w przestrzeni kin.

4. W budynkach kinowych mogą przebywać, poza pracownikami, jedynie:

a. osoby korzystające z oferty programowej, w szczególności widzowie kin w godzinach seansów,

b. osoby korzystające z kasy w godzinach jej otwarcia,

c. osoby załatwiające sprawy służbowe.

5. Korzystać z oferty programowej mogą wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów zakażenia SARS-CoV-2,które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zarażenia i nieprzebywaniu na kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba, która nie złoży oświadczenia, nie będzie mogła skorzystać z oferty kina. W przypadku grup zorganizowanych oświadczenie jest zobowiązany złożyć opiekun grupy wg załączonego wzoru (załącznik nr 2).

6. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących korzystania z sal kinowych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialni są Kierownicy Kin.

7. Przy ustalaniu godzin seansów filmowych należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników jednego seansu przed przybyciem uczestników kolejnego seansu oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję nie krótszą jednak niż 60 minut, licząc od zakończenia jednego seansu do momentu rozpoczęcia kolejnego. W przypadku kin dwusalowych godziny rozpoczęcia seansów nie mogą być takie same.

8. Przy każdym wejściu do budynków kinowych umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są zdezynfekować ręce. Zalecane jest również używanie rękawiczek jednorazowych.

9. Pojemniki z płynem do dezynfekcji umieszczone są dodatkowo w wybranych miejscach, by umożliwić osobom korzystającym z oferty kina częstą dezynfekcję rąk.

10. W budynkach kinowych obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice. Osoby nie posiadające ww. środków ochrony nie będą mogły korzystać z oferty kin.

11. Pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej znajdują się przy wyjściach z budynków.

12. Pracownicy kin zaangażowani do obsługi widzów mają obowiązek używania środków ochrony osobistej: przyłbic lub maseczek oraz rękawiczek jednorazowego użytku. Za egzekwowanie tego obowiązku odpowiada Kierownik Kina.

13. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet, zarówno damskich, jak i męskich:

a. Kinoteatru Rialto w Katowicach, toaleta damska: 2 osoby, męska: 2 osoby;

b. Kina Kosmos w Katowicach, toaleta damska: 2 osoby, męska: 2 osoby;

c. Kina Światowid w Katowicach, toaleta damska: 2 osoby, męska: 2 osoby;

d. Kina Bałtyk w Raciborzu, toaleta damska: 2 osoby, męska: 2 osoby;

e. Kina Janosik w Żywcu, toaleta damska: 2 osoby, męska: 2 osoby.

14. W toaletach zaleca się używanie ręczników jednorazowych. Nie zaleca się używania suszarek nadmuchowych.

15. W toaletach, salach kinowych, pomieszczeniach ogólnodostępnych, holach, umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

16. Wskazanie miejsc:

a. rozmieszczenia informacji dotyczących zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych,

b. oznaczenia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS,

c. rozmieszczenia pojemników do dezynfekcji,

d. wydzielenia, poprzez naklejenie linii porządkowych, odległości pomiędzy kupującymi bilety,

e. wydzielenia, poprzez naklejenie linii porządkowych, odległości pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie z toalety, należy do obowiązków specjalisty ds. BHP; wykonanie zaleceń należy do Kierownika Kina.

17. Zawieszona do odwołania zostaje obsługa szatni.

18. Stanowiska obsługi klientów – kasy – są wyposażone w przegrodę ze szkła lub pleksi i na bieżąco dezynfekowane.

19. Pracownicy obsługujący kasę zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).

20. Osoby przebywające w kinach powinny zachowywać względem siebie odstęp minimum 2 metrów i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników kin.

21. Pracownicy obsługi kina zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników) i powierzchni płaskich oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

22. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram ustalony przez Kierownika Kina, z uwzględnieniem obowiązkowej cogodzinnej dezynfekcji toalet w czasie działalności kina i innych wydarzeń organizowanych przez kino.

23. Podczas zakupu biletów osoby posiadające karty upoważniające do zniżek proszone są o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk kasjera.

24. Podczas dokonywania transakcji preferowane są płatności bezgotówkowe. Zaleca się nabywanie biletów on-line.

25. Przy wejściu do sali kinowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas seansu należy zakrywać usta i nos.

26. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, obsługa kina może dokonać pomiaru temperatury widzowi i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2°C odmówić widzowi wejścia na salę, jednocześnie zawiadamiając o tym fakcie Kierownika Kina w celu podjęcia dalszych kroków.

27. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali kinowej jedzenia i napojów do odwołania.

28. Ograniczeniu ulega liczba osób na seansie filmowym. Miejsca na biletach są nienumerowane. Bilety są sprzedawane z zachowaniem zasady naprzemienności rzędów (układ miejsc w tzw. szachownicę) oraz odstępu pomiędzy widzami. Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

a. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

b. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

29. Widzowie są zobowiązani do zajmowania miejsc na sali kinowej wskazanych przez obsługę kina. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, pracownik kina ma prawo wyprosić widza z sali kinowej.

30. W sali kinowej zabrania się wieszania odzieży na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.

31. Pomiędzy seansami przewidziane zostały dłuższe przerwy, aby umożliwić widzom bezpieczne opuszczenie budynku po seansie oraz zapewnić wietrzenie sali.

32. Opuszczanie sal kinowych przez widzów odbywać się będzie wyznaczonymi przez pracowników kina wyjściami.

33. Rezerwacje biletów zostają zawieszone do odwołania.

34. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

Wytyczne dla pracowników:

a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do budynku kina, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

b. stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku),

c. zachowywać bezpieczną odległość od widzów i współpracowników – minimum 2 metry,

d. ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach,

e. podczas wykonywania obowiązków regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce oraz dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

f. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos,

g. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

h. wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę,

i. w przypadku pojawienia się niepokojących objawów lub po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie, nie należy przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystać z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia SARS-CoV-2).

j. Kierownicy Kin powinni planować pracę przy zachowaniu wymogu optymalizacji liczby obsługi kina z zachowaniem reżimu sanitarnego. W miarę możliwości powinno się ograniczyć rotację obsługi kina pomiędzy stanowiskami.

 

 

 

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

1. Każdy z widzów zobowiązany jest do podania w trakcie zakupu biletów danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia (seansu filmowego) po jego zakończeniu.

2. Zbieranie danych jest rekomendowane, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu (seansie filmowym).

3. Po ich pozyskaniu dane będą przechowywane przez kasę kina przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte. Za usunięcie terminowe danych odpowiada Kierownik Kina.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub widza zakażenia SARS-CoV-2:

1. Każdy pracownik, który zauważy u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w kinie niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.

2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, każdy Kierownik Kina wyznaczy jedno pomieszczenie, które w razie zaistniałej sytuacji wykorzysta obsługa. Pomieszczenia te zostają wyposażone w środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej.

3. Za ustalenie, które pomieszczenie będzie pełnić funkcję izolatki, odpowiada Kierownik Kina.

4. Za bieżące wyposażenie izolatki odpowiada Kierownik Kina.

5. Po wystąpieniu sytuacji potencjalnego zarażenia, zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i  przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w kinie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz widzów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2 i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do procedury bezpieczeństwa w kinach

Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

na czas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko

 

…………………………………………… lub/i ………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy e-mail

DATA SEANSU: …………………………………………………… GODZINA SEANSU: ………………………………

1. Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzeń organizowanych przez kino należące do Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w kinie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

3. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie kina.

4. Jednocześnie oświadczam, że:

a. według mojej wiedzy ja i moi domownicy nie jesteśmy zarażeni SARS-CoV-2 i nie posiadamy żadnych objawów zakażenia SARS-CoV-2;

b. ja i moi domownicy nie jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym, nie przebywamy na kwarantannie oraz nie mieliśmy w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2;

c. w ciągu ostatnich 14 dni ani ja, ani nikt z moich domowników nie przebywaliśmy za granicą.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o tym pracownika kina oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniach. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory – również na odpowiedzialność karną.

* w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny

……………………………………………………

data i podpis

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu i/lub adresu e-mail na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników wydarzeń organizowanych w kinach Instytucji Filmowej „Silesia-Film” zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32) 206-88-61, adres e-mail: info@silesiafilm.com.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:

CEL PRZETWARZANIA:

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2

PODSTAWY PRAWNE:

• Motyw 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się,

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

• wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości udziału w seansie organizowanym przez kino.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

 

 

Załącznik nr 2

do procedury bezpieczeństwa w kinach

Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

na czas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna grupy/ nazwa instytucji

…………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy lub/i e-mail

DATA WYDARZENIA: ……………………………………………………

GODZINA WYDARZENIA: ………………………………

1. Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wydarzeń organizowanych przez kino należące do Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w kinie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

3. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie kina.

4. Jednocześnie oświadczam, że:

a. według mojej wiedzy ja i moi domownicy nie jesteśmy zarażeni SARS-CoV-2 i nie posiadamy żadnych objawów zakażenia SARS-CoV-2;

b. ja i moi domownicy nie jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym, nie przebywamy na kwarantannie oraz nie mieliśmy w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2;

c. w ciągu ostatnich 14 dni ani ja, ani nikt z moich domowników nie przebywaliśmy za granicą.

d. będące pod moją opieką dzieci według mojej wiedzy nie są zarażone SARS-CoV-2 i nie posiadają żadnych objawów zakażenia SARS-CoV-2;

e. dzieci i ich domownicy nie są objęci nadzorem epidemiologicznym, nie przebywają na kwarantannie oraz nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się bezzwłocznie poinformować o tym pracownika kina oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniach. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną, a w przypadku, gdy okaże się, że ja lub któryś z moich domowników lub dzieci jest chory – również na odpowiedzialność karną.

* w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny

……………………………………………………

data i podpis

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach pobiera od Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu i/lub adresu e-mail na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników wydarzeń organizowanych w kinach Instytucji Filmowej „Silesia-Film” zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32) 206-88-61, adres e-mail: info@silesiafilm.com.

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:

CEL PRZETWARZANIA:

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2

PODSTAWY PRAWNE:

• Motyw 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się,

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

• wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości udziału w seansie organizowanym przez kino.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

 

 

Zarządzenie Nr 18/2020

Dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach

z dnia 30.06.2020 r.

dotyczące: wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług przez Kina Instytucji Filmowej

Silesia –Film”

§ 1

Wprowadza się Regulaminu świadczenia usług przez Kina Instytucji Filmowej „Silesia –Film”. Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje Kierowników kin do jego przestrzegania i udostepnienia w razie konieczności widzom Instytucji.

§ 3

Z dniem 30.06.2020 r. przestaje obowiązywać poprzedni Regulamin nr 15/2015 z dnia 27.05.2015 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30.06.2020 r.

Wydarzenia
 
Sztuka na ekranie: Duński kolekcjoner. Od Delacroix do Gauguina
Więcej 21 stycznia 2022
 
Dokumentalny Dzień pamięci o Ofiarach Holocaustu: “Kto napisze naszą historię” i spacer historyczny
Więcej 27 stycznia 2022
Cykle
 
NIEDZIELA Z DOKUMENTEM
Więcej 13 lutego 2022
 
KLUB FILMOWY URANIA
Więcej 19 stycznia 2022
 
JANOSIK DZIECIOM
Więcej 06 lutego 2022
 
SZTUKA NA EKRANIE
Więcej 21 stycznia 2022
 
JANOSIKOWY KLUB SENIORA
Więcej
Filmy
 
Animacja Sing 2
Więcej 21 stycznia 2022
 
Komedia Koniec świata czyli Kogel Mogel 4
Więcej 19 stycznia 2022
 
Familijny / Fantasy Jak ocalić smoka
Więcej 19 stycznia 2022
 
Akcja/komedia kryminalna King’s Man: Pierwsza misja
Więcej 19 stycznia 2022