Regulamin

Drodzy Widzowie!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.03.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 679), na którego podstawie § 10 uchylone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 473). W związku z tym wszystkie dotychczasowe ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązujące na terenie kin prowadzonych przez Instytucje zostały uchylone. W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, prosimy jednak o zachowanie podstawowego rygoru sanitarnego.

Do zobaczenia!

REGULAMIN
świadczenia usług przez Kina Instytucji Filmowej “Silesia–Film”

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Kina Instytucji Filmowej “Silesia –Film”.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa Widzów.
Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów.

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) “Organizator” – Instytucja Filmowa “Silesia–Film” z siedzibą w Katowicach przy ul. Górniczej 5 (www.silesiafilm.com.pl, tel. 32 206 88 61 – 63)
b) “Kino” – sala kinowa oraz każde inne pomieszczenie będące własnością Organizatora, wykorzystywane na potrzeby wydarzeń kulturalnych,
c) “Seans” – pokaz filmowy odbywający się w Kinie.
d) “Wydarzenie kulturalne” – spektakl teatralny, koncert, transmisja satelitarna, warsztaty, spotkanie autorskie oraz inne zdarzenia o charakterze kulturalnym,
e) “Bilet” – dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, objętym repertuarem Kina,
f) “Karnet” – dokument upoważniający do uczestnictwa w cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych w danej jednostce czasu lub pod jedną nazwą zbiorczą (np. festiwale, przeglądy itd.),
g) “Widz” – uczestnik seansu lub wydarzenia kulturalnego.

2. Wejście do Kina możliwe jest za okazaniem ważnego biletu lub karnetu.

3. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Podczas seansu lub wydarzenia kulturalnego zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku – zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) wnoszenia napojów alkoholowych lub artykułów spożywczych nabytych poza obiektem Kina.

5. Podczas seansu zabrania się głośnego zachowania, zakłócającego odbiór wyświetlanego filmu.

6. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i e-papierosów.

7. Widzów obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu będącego jego własnością.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia kulturalnego lub seansu.

CZĘŚĆ II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

10. Rezerwacji miejsc na:
a) seans można dokonywać telefonicznie, przez internetowy system kasowy lub w kasie Kina do 2 godzin przed rozpoczęciem danego seansu,
b) wydarzenie kulturalne można dokonać telefonicznie, przez internetowy system kasowy lub w kasie w terminie ustalonym przez kino.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dokonywania rezerwacji przy wybranych wydarzeniach kulturalnych.

11. Rezerwację na dany seans lub wydarzenie kulturalne można unieważnić telefonicznie, mailowo lub w kasie Kina podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została dokonana rezerwacja.

12. Kasa Kina otwierana jest na 30 minut przed pierwszym zaplanowanym w danym dniu seansem lub wydarzeniem kulturalnym, a zamykana 30 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu lub wydarzenia kulturalnego przewidzianego w danym dniu.

BILETY

13. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty.

14. Bilet zbiorowy przysługuje każdemu z uczestników grupy zorganizowanej z opiekunem grupy liczącej minimum 15 osób w wieku przedszkolnym lub szkolnym.

15. Bilet normalny przysługuje każdej osobie, nie kwalifikującej się do zakupy biletu ulgowego lub zbiorowego.

16. Bilet zarezerwowany:
a) na seans należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem danego seansu,
b) na wydarzenie kulturalne należy odebrać w terminie ustalonym przez kino.
W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

17. Zwrot biletu na seans możliwy jest nie później niż 10 minut po jego rozpoczęciu, a ponadto w sytuacji, kiedy z przyczyn leżących po stronie Organizatora nastąpiło przerwanie seansu na czas dłuższy niż 10 minut.

18. Bilet na wydarzenie kulturalne nie podlega zwrotowi z wyjątkiem odwołania wydarzeni z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Jeśli Organizator wskazał nowy termin danego wydarzenia kulturalnego, możliwe jest wykorzystanie biletu w tymże terminie.

19. Zwrot biletu zakupionego w kasie kina  w sytuacjach określonych niniejszym Regulaminem możliwy jest tylko za okazaniem paragonu fiskalnego i ważnego biletu wstępu. Zwrot biletu zakupionego droga elektroniczną możliwy jest po okazaniu biletu.

20. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub wydarzenia kulturalnego.

21. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu na seans lub wydarzenie kulturalne:
a) osobie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających, posiadającej przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagrażającej bezpieczeństwu innych osób,
b) osobie nie spełniającej wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie lub wydarzeniu kulturalnym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego,
c) w przypadku działania sił i zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.

KARNETY

22. Ceny karnetów określane są indywidualnie dla każdego cyklu seansów lub wydarzeń kulturalnych.

23. Zwrot karnetu nastąpić może najpóźniej na 1 godzinę przez rozpoczęciem pierwszego seansu lub wydarzenia kulturalnego objętego danym karnetem.

24. Dopuszcza się możliwość zwrotu należności za karnet w wysokości proporcjonalnej do jego niewykorzystanej części tylko w przypadku niemożności pełnego wykorzystania oferty objętej tym karnetem z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

SZATNIA

25. W kinach prowadzących szatnię jest ona bezpłatna dla klientów z ważnym biletem lub karnetem.

26. Kino nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przekazanej odzieży przedmioty, pieniądze itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015 roku.

28. Regulamin obowiązuje w niniejszych kinach Organizatora:
“Bałtyk”, ul. Londzina 13, Racibórz, www.kinobaltyk.pl, tel. 32 415 20 33
“Janosik”, ul. Sobieskiego 1, Żywiec, www.kinojanosik.pl, tel. 33 861 20 03
“Kosmos”, ul. Sokolska 66, Katowice, www.kosmos.katowice.pl, tel. 32 351 12 20
“Rialto”, ul. Św. Jana 24, Katowice, www.rialto.katowice.pl, 32 251 04 31
“Światowid”, ul. 3 Maja 7, Katowice, www.swiatowid.katowice.pl, tel. 32 258 74 32

Regulamin sprzedaży biletów drogą elektroniczną

I. Definicje

1. “Regulamin” oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do Kina za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów udostępnionego pod adresem filmowa.net

2. „Kino” – oznacza jedno z następujących kin: Kino Światowid w Katowicach, Kino Kosmos w Katowicach, Kinoteatr Rialto w Katowicach, Kino Janosik w Żywcu i Kino Bałtyk w Raciborzu.

3. “Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.filmowa.net, których administratorem jest Sprzedawca.

4. “Sprzedawca” – Instytucja Filmowa „Silesia-Film” z siedzibą w Katowicach 40-008, przy ul. Górniczej 5, wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pod nr RIK-IF/05, NIP: 634-012-57-90 REGON: 276654897;

5. “Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w określonym seansie filmowym lub innym wydarzeniu w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę biletu elektronicznego w formacie pdf;

6. “Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu lub rezerwacji Biletu;

7. “Strona Płatności” – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52,

II. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny filmowa.net.

2. Użytkownik ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny filmowa.net.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny, oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem a także przepisami obowiązującego prawa.

III. Zamówienia

1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności, zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:

a) wybór liczby zamawianych biletów poprzez wybór miejsc na salach Kina, lub w przypadku imprez nienumerowanych ilości biletów
b) wybór rodzaju biletu dla każdego zamawianego biletu osobno (Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 6, dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej, studentom za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji emeryta – rencisty.)
c) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),
d) akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu, oraz zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
e) potwierdzenie dokonanego zamówienia odbywa się poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

3. Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na imprezy z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kin.

5. Użytkownik, zamawiając Bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.

6. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma bilet w formacie pdf w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Bilet elektroniczny zostanie wysłany w czasie kilku minut od otrzymania zapłaty.

IV. Płatności

1. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

2. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem biletów widocznym w podsumowaniu zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

3. Zamówienie nieopłacone w ciągu 15 minut zostaje automatycznie anulowane.

V. Dostawa

1. Bilety dostarczane są, w postaci biletów elektronicznych w formacie pdf, drogą mailową na adres podany w zamówieniu.

2. Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

3. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący powinien zwrócić się do kasy Kina o pomoc.

VI. Realizacja biletów

1. Kupujący ma obowiązek wydrukować otrzymane bilety elektroniczne.

2. Warunkiem wejścia na salę kinową jest okazanie wydrukowanych biletów kasjerowi/bileterowi celem potwierdzenia ich prawdziwości.

3. W wyjątkowych sytuacjach kasa kina może zaakceptować bilety okazane w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji warunkiem koniecznym jest możliwość właściwego odczytania kodu biletu.

VII. Zwroty i reklamacje

1. Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w punkcie VI. Regulaminu, nie podlega wymianie, zwrotowi lub prawu odstąpienia od umowy o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), chyba że postanowienia niniejszego paragrafu mówią inaczej.

2. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu wyłącznie na seanse filmowe w kasie kina nie później niż 10 minut po rozpoczęciu seansu.

3. Ponadto użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu na seanse filmowe lub inne wydarzenia:

a) w przypadku odwołania imprezy, na którą obowiązuje Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut
b) w przypadku, kiedy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy nastąpiło przerwanie seansu na czas dłuższy niż 10 minut.
c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy – z zastrzeżeniem postanowień punktu VII ustęp 3. Regulaminu.

4. W przypadku odwołania seansu filmowego lub innego wydarzenia Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail i dokona zwrotu środków na rachunek, z którego dokonano płatności.

VIII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

2. Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywany jest zakup oraz realizacji dostawy.

3. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

IX. Reklamacje

1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu biletowego Kina

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres kina w którym dokonano zakupu.

4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

5. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Kina.

6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

7. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Kina ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

8. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

X. Inne postanowienia

1. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Kino ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

2. Kino nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Kino nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

3. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.

4. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie Kina

5. Spory pomiędzy Kinem a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

Wydarzenia
 
Horror SZKOŁA STRACHU, czyli maraton horrorów na zamknięcie roku szkolnego!
Więcej
 
ANIME W KRAINIE GHIBLI kultowe anime w Kinie Janosik
Więcej
 
dramat Klub Filmowy Urania: Tyle co nic i spotkanie z Arturem Paczesnym
Więcej 26 czerwca 2024
Cykle
 
KLUB FILMOWY URANIA
Więcej 19 czerwca 2024
 
NIEDZIELA Z DOKUMENTEM
Więcej
 
Krótka historia polskiego kina cz. II
Więcej 16 czerwca 2024
Filmy
 
Animacja, komedia W głowie się nie mieści 2
Więcej 14 czerwca 2024
 
Animacja, Familijny, Komedia Garfield
Więcej 13 czerwca 2024
 
Sensacyjny, Sci-Fi Furiosa: Saga Mad Max [2d napisy]
Więcej 13 czerwca 2024
Repertuar na dziś