DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Instytucja Filmowa Silesia Film zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kinojanosik.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, e-mail: a.kurp@silesiafilm.com. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 511-555-669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kino Janosik w strukturze Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach.

 • Lokalizacja i wejście

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, blisko Urzędu Miasta i Rynku, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Żywcu. Przy drzwiach zamontowany został krawężnik rampa, dzięki któremu osoby poruszające się na wózku będą miały ułatwiony wjazd do przestrzeni kina. Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy. Odległość od przystanków:

 1. autobusowych – 200 m,
 2. dworca PKP – 1600 m,
 3. dworca PKS – 1600 m.
 • Toaleta

W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

 • Trasa wolna od przeszkód
Korytarze, ciągi komunikacyjne w kinie są wolne od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami. Część przestrzeni zagospodarowana na zabudowę kinowego barku. Kasa znajduje się przy wejściu do kina, na poziomie parteru.

 • Pies asystujący

Do budynku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

 • Parking

Ogólnodostępny parking znajduje się naprzeciwko kina po przeciwnej stronie jezdni od strony ul. Sobieskiego, oddalony około 10 metrów od wejścia do budynku. Brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami..

 • Tłumacz PJM
Z usługi można korzystać na dwa sposoby:
  1. osobiście w siedzibie za pośrednictwem telefonu z dostępem do Internetu. Nasz pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego online,
  2. online za pośrednictwem telefonu/komputera z kamerą i dostępem do Internetu.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.

 • Pętla indukcyjna

W kasie kina zamontowana jest pętla indukcyjna.

Wydarzenia
 
dramat, horror, psychologiczny Dni Śląskich Kin Studyjnych: Opętanie
Więcej 25 maja 2024
 
wykład Detal żywiecki: Drzwi do historii miasta. Janosik na Łysej Górze. Spotkanie z dr Bożeną Kostuch.
Więcej 09 czerwca 2024
 
Horror SZKOŁA STRACHU, czyli maraton horrorów na zamknięcie roku szkolnego!
Więcej
Cykle
 
KLUB FILMOWY URANIA
Więcej 29 maja 2024
 
NIEDZIELA Z DOKUMENTEM
Więcej 09 czerwca 2024
 
Krótka historia polskiego kina cz. II
Więcej 16 czerwca 2024
Filmy
 
familijny, komedia Istoty fantastyczne
Więcej 25 maja 2024
 
Sensacyjny, Sci-Fi Furiosa: Saga Mad Max [2d dubbing]
Więcej 25 maja 2024
 
Animacja, Familijny, Komedia Garfield 3
Więcej 31 maja 2024